Myšlienky

Veľkonočná nedeľa 16. apríla 2017
Keď Bohu slúžime a oslavujeme ho, potom sa nemusíme starať, čo iní hovoria a robia. sv. Vincent de Paul

Biela sobota 15. apríla 2017
Pridŕžajme sa Boha a potom on sa bude pridŕžať nás... a s ním máme všetko! sv. Vincent de Paul

Veľký piatok 14. apríla 2017
Diabol môže štekať a pôsobiť hluk a lomoz, ale nemôže nás pohryznúť, ani uškodiť, ak sami nechceme.sv. Vincent de Paul

Zelený štvrtok 13. apríla 2017
Boh nikdy neodopiera svoju pomoc, keď príde jeho čas a keď sme zo svojej strany urobili, čo sme mohli. sv. Vincent de Paul

Streda 12. apríla 2017  
Ponechajme sa úplne Božej Prozreteľnosti. Tá zariadi všetko tak, ako potrebujeme. sv. Vincent de Paul

Utorok 11. apríla 2017  
Boh nás opustí, ak sa spoliehame len na ľudí, na nadanie, na šťastie... sv. Vincent de Paul

Pondelok 10. apríla 2017
Koľké šťastie, priať si len to, čo chce Boh! Konať len to, k čomu Prozreteľnosť poskytuje príležitosť, a nemať nič okrem toho, čo nám dal svoju Prozreteľnosť. sv. Vincent de Paul

Kvetná nedeľa 9. apríla 2017
Najprv upri zrak na vlastnú úbohosť, potom pohliadni k Božiemu milosrdenstvu a zaoberaj sa viac jeho dokonalosťou než svojou nedokonalosťou! sv. Vincent de Paul

Sobota 8. apríla 2017
Deti Božie putujú po jeho cestách v detinskej dôvere. Svoju nádej skladajú v neho. Keď padnú, on ich opäť dvíha; a namiesto toho, aby sa zastavili a zlorečili kameňu, o ktorý sa potkli, dá im milosť v láske napredovať, keď sa pre svoj pád pokoria. sv. Vincent de Paul

Piatok 7. apríla 2017
Milosť miluje len z lásky k Bohu a nemá iný úmysel okrem toho, aby tým, ktorých má rada, pomohla k svätosti. Prirodzenosť však hľadá iba svoje uspokojenie.  sv. Vincent de Paul

Štvrtok 6. apríla 2017
Čo sa stane bez nášho pričinenia, to ukazuje vôľu Božiu najlepšie. sv. Vincent de Paul

Streda 5. apríla 2017
Aby sme mohli pristúpiť k Bohu, musíme vyjsť sami zo seba. sv. Vincent de Paul

Utorok 4. apríla 2017
Božie diela sa dejú samočinne. Pravá múdrosť spočíva v tom, sledovať Božiu Prozreteľnosť krok za krokom. sv. Vincent de Paul

Pondelok 3. apríla 2017
Nevidíš, že Prozreteľnosť sa o teba stará tak, akoby sa zaoberala výlučne tebou? sv. Vincent de Paul

Nedeľa 2. apríla 2017
V spovedi sa uskutočňuje "zničenie prekážky smerom ku spoločenstvu". Hriechy robia človeka osamoteným, svetloplachým, uzavretým. "Temnota nevysloveného, nevyjadreného hriechu kontaminuje celú bytosť človeka. To sa môže stať aj uprostred veriaceho spoločenstva. Počas spovede preráža svetlo evanjelia do neprístupného srdca. To, čo nebolo vyjadrené, sa otvára a oznamuje. Keď sa hriešnik zrieka svojej pýchy a samospasiteľnosti, nachádza spoločenstvo." Evanjelický teológ Dietrich Bonhoeffer

Sobota 1. apríla 2017
Preveďme sami na sebe tento proces: každý nech poctivo skúma svoju biedu: slabosti svojej prirodzenosti, neporiadky svojich vášní, svoje sklony k zlému, svoju nevernosť a nevďak voči Bohu, svoje nesprávne správanie voči blížnemu. Nájde v sebe viac zla a dôvodov k upokoreniu sa, než u ostatných ľudí, a potom jasne prizná: som veľký hriešnik a jeden z ťažko znesiteľných ľudí. sv. Vincent de Paul

Piatok 31. marca 2017
Kto by sa chcel vyvyšovať nad druhých, skoro zakúsi, že ho náš Pán zahrnie takým smútkom, že sa mu bude celý svet oškliviť. sv. Vincent de Paul

Štvrtok 30. marca 2017
Keby som mal všetky čnosti – bez pokory, nemám nič okrem hriechu. sv. Vincent de Paul

Streda 29. marca 2017
Ak chceme diabla premôcť pýchou a namyslenosťou, tak ho nepremôžeme nikdy, lebo má viac namyslenosti a pýchy ako my; keď však budeme proti nemu postupovať s pokorou, premôžeme ho, lebo túto čnosť vôbec nemá. sv. Vincent de Paul

Utorok 28. marca 2017
O svojom úsudku pomlčme. Zvlášť, ak je v neprospech iných! sv. Vincent de Paul

Pondelok 27. marca 2017
Pýcha je práve tým nebezpečná, že sa jej poddávame vždy len pod rúškom dobra. sv. Vincent de Paul

Nedeľa 26. marca 2017
Bolo nádherné byť katolíkom a chodiť ku spovedi. Každý týždeň som začínal odznova. Franca Capra

Sobota 25. marca 2017
Je to správne, keď chceme byť lepší a čnostnejší, ale chcieť, aby nás považovali za lepších, je pýcha. sv. Vincent de Paul

Piatok 24. marca 2017
Bolo by lepšie ocitnúť sa s okovami na rukách i nohách a byť hodení na žeravé uhlie, ako konať niečo len preto, aby sme sa páčili ľuďom. sv. Vincent de Paul

Štvrtok 23. marca 2017
Božia dobrota od nás vyžaduje, aby sme nikdy, ale nikdy nekonali dobro preto, aby sme sa tým robili dôležitými. sv. Vincent de Paul

Streda 22. marca 2017
Poslušnosť je dielom pokory. sv. Vincent de Paul

Utorok 21. marca 2017
Pokora je výborným prostriedkom na vybojovanie a zachovanie čistoty. sv. Vincent de Paul

Pondelok 20. marca 2017
Pokora je nepriateľom každej zvláštnosti. sv. Vincent de Paul

Nedeľa 19. marca 2017
Jung posielal katolíckych pacientov k spovedníkovi. "Choďte za svojím spovedníkom a tam sa vyspovedajte, aj keď – ako vravíte – tomu nerozumiete. Na tom nezálež . Musíte to povedať pred Bohom, a ak to nespravíte, ste mimo Cirkvi, začnete sa podrobovať analýze a veci sa ešte viac skutočne skomplikujú. Preto bude pre vás vhodné, ak zostanete v lone Cirkvi". Carl Gustav Jung

Sobota 18. marca 2017
Usilujme sa o pokorné zmýšľanie. Vtedy si konanie nášho blížneho vysvetlíme vždy po dobrom a budeme znášať jeho malé nedokonalosti. sv. Vincent de Paul

Piatok 17. marca 2017
Nikdy som nenašiel vhodnejší prostriedok k uskutočňovaniu a k ochrane jednoty a lásky k Bohu a k blížnemu, než svätú pokoru. Je na prvom, druhom, treťom... a napokon aj na poslednom mieste. sv. Vincent de Paul

Štvrtok 16. marca 2017
Keď začneme túžiť po pokore, Boh v nás túto čnosť rozmnoží a uschopní nás praktizovať ju úkonmi pokory, ku ktorým nám poskytuje príležitosť. sv. Vincent de Paul

Streda 15. marca 2017
Z hriešnika sa stáva človek Bohu milý, akonáhle sa pokorí. Keď sa pokoríme, i keď sme boli zločincami, pokora nás zmení na spravodlivých.  sv. Vincent de Paul

Utorok 14. marca 2017
Keď nie sme hlboko zakorenení v pokore a v nedôvere voči sebe samým, nikdy nebudeme schopní konať diela Božie. sv. Vincent de Paul

Pondelok 13. marca 2017
Pokora plodí lásku; pokora ochraňuje lásku. sv. Vincent de Paul

Nedeľa 12. marca 2017
Kedysi tu bol ktosi, kto snímal ťarchu svedomia. Dnes sa s touto záťažou musí svedomie namáhať samo, čím stráca silu nájsť si vnútornú rovnováhu. To sa nikdy sa nemalo stať - aby ľudí zbavili ušnej spovede! Johann Wolfgang Goethe

Sobota 11. marca 2017
Človek sa môže zdať plný lásky, ale nemá nijakú, ak nie je pokorný. sv. Vincent de Paul

Piatok 10. marca 2017
Boh nachádza svoju radosť a spokojnosť v tom, že vytvára spoločenstvo s pokornými a jednoduchými, dokiaľ sami zotrvávajú v poznaní svojej úbohosti. sv. Vincent de Paul

Štvrtok 9. marca 2017
Znaky pokory sú: milovať svoju vlastnú úbohosť, považovať sa za najmenších zo všetkých, utekať pred ľudskou chválou. sv. Vincent de Paul

Streda 8. marca 2017
Pokora spočíva v tom, že pred Bohom takmer zničíme a vyprázdnime svoje srdce, aby sme v ňom uvoľnili priestor Bohu! sv. Vincent de Paul

Utorok 7. marca 2017
Boh nehľadí na vonkajšiu nádheru, nenachádza radosť v kniežacích palácoch, ale v pokornej duši, ktorá pohŕda svetskou múdrosťou a dá sa ním poučiť. sv. Vincent de Paul

Pondelok 6. marca 2017
Keby sme boli anjeli a mali všetky ostatné čnosti, akonáhle stratíme pokoru, všetky čnosti sú zmarené. sv. Vincent de Paul

Nedeľa 5. marca 2017
Postup psychoanalytika neprekonáva svojou účinnosťou úprimnú spoveď. Carl Gustav Jung

Sobota 4. marca 2017
Pokora privádza do duše všetky ostatné čnosti. sv. Vincent de Paul

Piatok 3. marca 2017
Ak je srdce prázdne, naplní ho Boh. Je to pokora, ktorá ho priťahuje, takže v ňom chce prebývať a konať. sv. Vincent de Paul

Štvrtok 2. marca 2017
Pokora, ktorú nám Kristus v evanjeliu často slovom i príkladom odporúča, je základom každej dokonalosti. Je svorníkom, prostredným kameňom klenby, ktorý drží celý duchovný život. sv. Vincent de Paul

Popolcová streda 1. marca
Boh ponecháva človeku jeho slabosti, aby ako pod popol skryl jeho čnosti, a tým spôsobí, že vo vedomí svojich slabostí je pokorný. sv. Vincent de Paul